O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

 • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie jabĺčko

  Fotografie z akcie nájdete vo fotoalbume...

  Na konci mesiaca september sme vyhlásili v školskom klube detí súťaž o najkrajšie jabĺčko. Deti mali priniesť najkrajšie jabĺčko, ktoré mali doma. Do súťaže sa zapojilo 46 detí, z toho bolo ocenených 23. Každý výherca bol obdarený drobnou odmenou  a všetci zúčastnení dostali malú sladkosť. Nakoniec si deti na svojich jabĺčkach pochutnali. Touto milou akciou sme si pripomenuli, aké sú pre náš organizmus  dôležité vitamíny a najmä tie, ktoré rastú v našich záhradkách.    Ing. Zuzana Mikulíková

           Naši malí výhercovia:

  1. Rebeka Hečková – A
  2. Timotej Palák – 4.A
  3. Nikolas Laco – 2.B
  4. Simona Kňazeová – 3.A
  5. Sebastián Borik – 1.A
  6. Karolína Gallová – 4.A
  7. Jakub Majdiak – 3.A
  8. Maximilián Mikula – 1.B
  9. Karolína Žáčiková – 2.B
  10. Lívia Kačeriaková – 1.A
  11. Natália Jandáková – 1.A
  12. Sofia Kováčová – 1.A
  13. Sofia Matúšová – 1.A
  14. Matej Ďuriš – 4.A
  15. Michal Hrnko – 3.A
  16. Tomáš Krpelan – 3.A
  17. Vivien Ondrášová – 2.B
  18. Jakub Jakubek – 1.A
  19. Tomáš Gallo – 3.A
  20. Šimon Beďač – 2.A
  21. Alexandra Lajpertová – 2.B
  22. Vanesa Horníková – 1.B
  23. Michal Minárik – 2.B
 • Učíme sa navzájom

  Vyhodnotenie podujatia konaného pri príležitosti MDŠK, fotografie nájdete vo fotoalbume...

              Na podujatie MDŠK sa pravidelne nielen poctivo pripravujeme, ale aj vytrvalo tešíme. Organizátormi sú obyčajne školská knihovníčka a žiacky tím, ktorého úlohou je moderovať, recitovať a usmerňovať  spolužiakov.  V minulom školskom roku sme sa popasovali s dejepisnou témou – pripomenuli sme si život a dielo M. R. Štefánika. Tento rok sme sa vyhlásenú tému rozhodli nezakotviť v dejepise,  zamerali sme sa skôr na existenciu kníh ako takých, upriamili sme pozornosť žiakov na nimi málo využívanú náučnú literatúru – zdroj poznania. Žiaci totiž pri tvorbe referátov radšej ako ozajstnú knihu využívajú internetové stránky – je to pohodlnejšie a jednoduchšie. Nie sme proti pokroku, ale našou akciou sme chceli dosiahnuť, aby žiaci zažili aj „priamy kontakt“  s knihou.  A aby nešlo iba o klasický referát a nekritické odpisovanie faktov, rozhodli sme sa vytvoriť vlastné diela, prezentáciou ktorých poučíme seba navzájom (spolužiakov jednej triedy)  i spolužiakov z ďalších tried. Produktom nášho dopoludňajšieho snaženia bola vlastná encyklopédia a leporelo.

              Akcia prebehla v športovej hale, kde postupne prichádzali žiaci II. stupňa.  Najprv si vypočuli krátku prezentáciu zameranú na všeobecné informácie o MDŠK, o knihe a knižnici, v druhej časti prezentácie sa zoznámili resp. „oprášili“ svoje vedomosti o slovenskom spisovateľovi Ľubomírovi Feldekovi. Obyčajne sú v médiách prezentované „celebrity“, ktoré si zakladajú na svojom vzhľade či senzáciách – naše moderátorky naproti tomu zoznámili žiakov s týmto šedivým starším pánom zdôrazňujúc, že práve človek, ktorý má odžitý kus života a za sebou množstvo zmysluplnej práce – to je pravá osobnosť.  Obdivuhodná je práve iskra, elán, tvorivosť a fantázia spisovateľa Ľubomíra Feldeka, z ktorej si žiaci mali vziať príklad v následnej  skupinovej práci.

              Skupinová práca bola dvojaká. Inšpiráciu pre tvorbu piatakov a šiestakov predstavovala báseň Stratený zverinec – vtipné veršíky a precízny prednes recitátoriek naštartovali žiakov k ďalšej aktivite, ktorej cieľom bolo získať potrebnú slovnú zásobu: v skupinách súťažili, kto čo najskôr zaplní abecedu názvami zvierat od výmyslu sveta. Hravá časť pokračovala  tvorením vlastných zvieracích veršíkov. Skutočné gro práce prišlo, keď už boli všetci poriadne „rozcvičení“ – úlohou žiakov bolo z vlastných prinesených encyklopédií zistiť zaujímavé informácie o hlavných hrdinoch svojich básní.  Žiaci ochotne listovali, čítali, vyberali, posudzovali, a napokon zozbierali dostatočné množstvo  informácií. Tu nastala ďalšia dôležitá fáza nášho snaženia – presvedčiť žiakov, že pútavý obsah treba vedieť prezentovať primeranou formou, tzn. dať si záležať nielen na písme, ale aj na správnej gramatike a pestrosti  svojich diel.  Každá skupina vytvorila jednu stranu spoločnej encyklopédie – zaujímavú, pestrú, poučnú. Na záver žiaci prezentovali jednotlivé stránky svojim spolužiakom, „zviazali“ ich do encyklopédie a tá sa následne vystavila na chodbe školy na obdiv, ale predovšetkým na poučenie ostatným spolužiakom.

              Siedmakov sme k tvorivej skupinovej  práci inšpirovali príbehom o klbku, ktoré sedelo na okne; čakalo, kedy z neho babka upletie sveter; pritom tak trochu  túžilo pozrieť sa do šíreho sveta, až sa napokon rozhodlo vyskočiť z okna von. Kam? Do Európy, Ázie, Afriky, Antarktídy, Ameriky... Čo  tam videlo a zažilo? To už bola úloha pre žiakov. Nielen že mali premyslieť príbeh klbka, ale museli vziať do rúk aj encyklopédie – zisťovať, hľadať, diskutovať a správne vybrať veci, stavby a reálie typické pre dané svetadiely.  Aj siedmaci sa snažili svoj originálny obsah zobraziť originálnou formou – príbeh, fakty i kresby rozmiestnili na listy baliaceho papiera a vytvorili pestré plagáty.  Cestu klbka nakoniec prezentovali svojim spolužiakom a následne z jednotlivých plagátov zostavili leporelo. Táto hravá i poučná forma poslúžila žiakom I. stupňa, ktorí vďaka klbku precestovali celý svet. A aby nezostali v hanbe, sami prišli s nápadmi, čo by ešte klbko mohlo vidieť a zažiť.

  Takto sa naša školská knižnica stala skutočnou – priniesla žiakom skutočné vzájomné vzdelávanie.

  PaedDr. Jana Kutišová, školská knihovníčka

 • Hradisko VALY - dejepisná exkurzia do Bojnej

  Dňa 16. 10. si siedmaci a ôsmaci "oprášili" a utvrdili svoje vedomosti o Veľkej Morave. Navštívili jedno z najdôležitejších hradísk 9. stor. nachádzajúce sa neďaleko obce Bojná. Vďaka rozsiahlemu archeologickému výskumu sa našlo veľa artefaktov z oblasti každodenného života (sú umiestnené v múzeu v Bojnej), podarilo sa zrekonštruovať vstupnú bránu a pár "domčekov" - zemníc. Lokalita je výborne zmapovaná aj na niekoľkých farebných tabuliach, ktoré teoretické znalosti ukotvujú priamo v teréne.

 • Akí sme tvoriví...

  Na mnohých vyučovacích hodinách plnia žiaci rôzne tvorivé úlohy. Šiestaci napr. na SJL ilustrovali príslovia a porekadlá, siedmaci tvorili pozdravy pre starých rodičov.

 • Dejepisná exkurzia

  Dňa 25. 9. 2018 sme sa (deviataci a siedmaci) vybrali do Bratislavy. Po informáciách o živote, zvykoch a tradíciách židovskej komunity získaných v Múzeu židovskej kultúry sme sa  poprechádzali po nádvorí Bratislavského hradu a nadchli výhľadom nielen  na nábrežie Dunaja. Následne sme sa presunuli na hrad Devín, vypočuli sme si sprievodné slová pani lektorky a potom sme už hrad preskúmali samostatne. Dejepisnú exkurziu sme zakončili v Múzeu holokaustu v Seredi. Baraky  slúžiace za SŠ ako koncentračný pracovný tábor  sú dnes prerobené na edukačné účely a poskytujú (nielen) žiakom veľa zaujímavých informácií.

 • Svetový deň mlieka na školách

  Do galérie Svetový deň mlieka na školách boli pridané fotografie.

  Mliečko, mliečko, to je veda, bez neho sa vyrásť nedá...

  Dňa 26.9.2018 sa naša škola zapojila do projektu Svetový deň mlieka na školách. Keďže mlieko a mliečne produkty sa významnou úlohou  podieľajú na správnom a plnohodnotnom  vývine detí, podporila nás svojimi produktmi aj firma MILSY Bánovce nad Bebravou. Žiaci si pochutnali na jogurtoch, syroch, nátierkach, tvarohu, syrovej hrudke, pareniciach, syrových korbáčikoch, oštiepkoch, ochutených mliečkach... Vydarená akcia  spríjemnila žiakom vyučovací proces prostredníctvom zážitkového učenia.

  Mgr. Martina Hlúchová

 • Prenájom športovej haly

  Riaditeľstvo ZŠ

  oznamuje občanom, že z technických príčin  nie je možné prenajímať  športovú halu v mesiacoch: september - október. O zmene stavu budeme informovať prostredníctvom oznamu na webovom sídle školy. Ďakujeme za pochopenie.

 • Dokladovanie lístkov

  Znenie oznamu v PDF formáte oznam_-_dokladovanie_listkov.pdf


  Vážení rodičia,

  v zmysle novej Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 50/2017, ktorou sa ruší smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorá určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov Vám oznamujeme,

  že žiak, ktorý má trvalý pobyt v Ruskovciach a využíva na dopravu do školy autobusovú dopravu, je povinný škole predkladať cestovné lístky, na základe ktorých mu bude dopravné vyplatené.

  Cestovné lístky  nepredkladá zákonný zástupca žiaka, ktorého zdravotný stav neumožňuje jeho prepravu hromadnou dopravou za obdobie trvania takého zdravotného stavu. Namiesto nich predkladá potvrdenie od pediatra, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.

  Ak naďalej pretrváva nepriaznivý stav Vášho dieťaťa, prosím doložiť horeuvedené potvrdenie od pediatra do 15.9.2018. V prípade, že takéto potvrdenie do uvedeného dátumu nedoložíte, budete musieť predkladať cestovné lístky, inak Vám dopravné vyplatené nebude.

       Cestovné lístky prosíme v časovom slede nalepiť jeden vedľa druhého na papier formátu A4 s označením mena žiaka a mesiaca, ktorého sa lístky týkajú.

  Lístky je potrebné odovzdať vždy po skončení mesiaca a vyplatené budú v obvyklých termínoch - podľa uzatvorených dohôd.

  V prípade, že žiak bude cestovať železničnou dopravou, ktorá je pre žiakov zdarma, dopravné sa vyplácať  nebude.


  V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte pani ekonómku – Ing. Ondrášovú na tel. č. 0911 597 555. 

  Vo Svinnej 30.08.2018

                                                            

 • Oznam pre rodičov detí materskej školy

  Nástup do materskej školy - 03. 09. 2018

  Plenárne rodičovské združenie - 06. 09. 2018 o 16:00 hod.

   

  Čo potrebuje dieťa do materskej školy:

  - prezuvky - vhodné sú klasické papučky,

  - pyžamo,

  - náhradné veci (v prípade, že by sa dieťa oblialo, pocikalo,...) uložené v taške  a zavesené na vešiaku v šatni - spodná bielizeň (nohavičky, slipy, tielko), tričko, tepláky, ponožky, pančuchy,

  - vlhčené vreckovky,

  - hygienické vreckovky - 1 balenie (10 kusov).

   

  Prosíme rodičov, aby veci dieťaťu označili jeho menom a priezviskom. Ďakujeme.

 • Rozlúčka s deviatakmi

  Do galérie Rozlúčka s deviatakmi boli pridané fotografie.

 • Zber papiera

  Vyhodnotenie nájdete v súbore zber_2018.xlsx


 • Bociany v zlatom pásme!

  Dňa 26. 6. 2018 sme si prevzali z rúk pani Kršákovej diplom, ktorým bola ocenená naša snaha v tvorbe školského časopisu. Vyhodnotenia na ZŠ Kubranská sa zúčastnilo 11 tímov, časopisy boli rozdelené do troch pásiem. My sme sa umiestnili v zlatom. Samozrejme, máme radosť a motiváciu do ďalšej tvorby. Podiel na našom umiestnení má jednak výborný obsah časopisu, jednak jeho farebná verzia. Ďakujeme za spoluprácu všetkým prispievateľom, čitateľom aj podporovateľom :-) redakčná rada

 • Triedny výlet do Bojnej_prváci

  Do galérie Triedny výlet do Bojnej_prváci boli pridané fotografie.

 • Plavecký výcvik_druháci

  Do galérie Plavecký výcvik_druháci boli pridané fotografie.

 • Poľovnícka výstava v Ruskovciach

  Do galérie Poľovnícka výstava v Ruskovciach boli pridané fotografie.

 • Skalka a Uhliská_5.B a 6.A

  Do galérie Skalka a Uhliská_5.B a 6.A boli pridané fotografie.

 • Hodžov novinový článok

  ... je súťaž zameraná na tvorbu vlastných textov - postrehov na zvolenú tému. Tento rok sa súťažiaci mali popasovať s témou Ako môže vzdelanie a pracovitosť jednotlivca ovplyvniť osud celého národa.  Do súťaže sa zapojila Sára Lacová (8.A) a veľmi úspešne! Z viac ako 90 prác bolo 29 ocenených v rámci troch pásiem - zlatého, strieborného a bronzového. Sárina práca bola zaradená do strieborného pásma. Blahoželáme!

 • Dobiášov rozprávkový Trenčín

  Do galérie Dobiášov rozprávkový Trenčín boli pridané fotografie.

  V prednese rozprávok sme zožali úspechy! V I. kategórii získala Miška Brachtýrová (4.A) 1. miesto a Soňa Niková (8.A), ktorá prednášala v II. kategórii - 3. miesto. Víťazkám blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy!

 • Prednes poézie a prózy_obvodné a okresné kolo

  Do galérie Prednes poézie a prózy_obvodné a okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Dejepisná exkurzia (Uhrovec, Jankov vŕšok, Cibislávka, BNB)
strana: