O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

Dejepisná olympiáda - úspešná

Dňa 15. 2. 2018 sa naši žiaci zúčastnili na okresnom kole dejepisnej olympiády. Najväčší úspech dosiahla Sára Lacová (8.A), ktorá si vybojovala 1. miesto vo svojej kategórii. Získala 93 bodov zo 100!

Ostatní žiaci síce neobsadili prvé tri pozície, ale všetci sa stali úspešnými riešiteľmi: Alexandra Honeková a Peter Valach (6.A), Dominika Kardošová a Frederik Vavro (9.A).

Všetkým srdečne blahoželáme a Sáre prajeme veľa síl pri zdolávaní súperov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 22 3. 2018 v Trenčíne.

Prednes poézie a prózy - školské kolo

V dňoch 12.-14. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. V troch kategóriách súťažilo 45 žiakov. Najlepší recitátori (zoznam víťazov) budú od RZ ocenení peknými knižkami. Žiaci, ktorí si vybojovali prvé miesta, nás 14. 3. 2018 budú reprezentovať na obvodnom kole v Trenčíne. Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť na tomto milom podujatí.

I. kategória

Poézia

1. miesto: Oliver Ondrek, 2.B

Poskytnutie 2%

Milí rodičia a priatelia školy,

   Rodičovské združenie pri našej Základnej škole s materskou školou vo Svinnej sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať pri rozvoji školy. Máme záujem, aby sa naše deti vzdelávali v príjemnom prostredí a aby mali k dispozícii kvalitné učebné pomôcky. Tento náš cieľ nemožno dosiahnuť bez Vašej aktívnej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Touto formou Vám preto vyslovujeme veľké poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné prostriedky.

Karneval v ŠKD

Do galérie Karneval v ŠKD boli pridané fotografie.

Info pre rodičov piatakov

Milí rodičia,

ak má Vaše dieťa záujem študovať na osemročnom gymnáziu, kontaktujte, prosím, výchovnú poradkyňu (PaedDr. J. Kutišová), t. č. do zborovne 0902 786 215.

RZ pre rodičov deviatakov

Vážení rodičia,

dňa 29. 1. 2018 sa uskutoční mimoriadne RZ zamerané na problematiku výberu SŠ, duálneho vzdelávania a podávania prihlášok na SŠ. RZ bude prebiehať formou konzultačných hodín v čase 14:30 - 17:00 v 9.A.

J. Kutišová,výchovná poradkyňa

Zimné radovánky v ŠKD

Do galérie Zimné radovánky v ŠKD boli pridané fotografie.

Šaliansky Maťko - prednes povesti

Dňa 18. 1. 2018 sa konalo školské kolo v prednese povesti (iba III. kategória), víťazi: 1. Alica Niková (6.A), 2. Ľuboš Kováčik (7.A), 3. Alexandra Honeková (6.A).  Dňa 25. 1. 2018 nás bude Alica Niková reprezentovať na okresnom kole. Víťazom blahoželáme a Alici budeme držať palce!

Úspešný projekt

logo_MSVVAS_SR.jpg           esf-a-efrr.jpg        logo_OP_ludske_zdroje.jpg

Asistent učiteľa

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Svinná oznamuje rodičom, že od 1. 1. 2018 pôsobí na škole asistent učiteľa Mgr. Branislav Mišák, náplňou jeho práce je pomoc IIŽ a žiakom so ŠVVP.

photo

Pondelok 19. 2. 2018

Počet návštev: 1544868