O škole Novinky Fotoalbum Kontakt Dokumenty ZŠ

O škole

Profil školy, história, športová hala

 Základná škola s materskou školou Svinná bola zriadená obcou Svinná 1. 2. 2009 spojením pôvodnej základnej a materskej školy. Školu navštvuje okolo 300  žiakov, z toho približne 70  tvoria deti materskej školy. Prevažná časť žiakov je zo Svinnej, časť žiakov dochádza z okolitých obcí Neporadza, Horňany, Ruskovce, Veľká Hradná, Malá Hradná, Dežerice, Bobot.  

  

 História školy Prvá zmienka o škole je z roku 1891, kedy dňa 12.4.1891 vznikla školská stolica. V roku 1899 bol zvolený Ján Jurčík za výpomocného učiteľa. V roku 1910 sa ešte spomínajú učitelia p. Husička a p. Bothová. V roku 1931 sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo, pre zriadenie meštianky, pretože vo Svinnej bola len jedna štátna ľudová škola, ktorej budova pozostávala z 2 učební a 2 učiteľských bytov. Myšlienka výstavby meštianky vznikla už v roku 1929 a jej iniciátorom bol starosta obce Ján Mokráň. V školskom roku 1931/32 bolo školopovinných 193 detí v 3 triedach. V roku 1949 bola zriadená Stredná škola, ale pre nedostatok priestorov pre jej umiestnenie, ako pobočka Dukelskej strednej školy v Bánovciach. Školský rok 1949/50 malo navštevovať 198 žiakov, no nebolo dosť samostatných učební, a tak sa na vyčovanie používali učebne tunajšej národnej školy a 1 učebňa v prenajatej budove na "Sokolíkovom." Triedy strednej školy mali vyučovanie dopoludnia a triedy Národnej školy popoludní. Pedagogický zbor bol vlastne prvým organizovaným na čele s riaditeľom Dušanom Zaťkom - riaditeľ SŠ v Bánovciach nad Bebravou. S platnosťou od 1.1.1951 bola zriadená samostatná Stredná škola a funkciou riaditeľa bol poverený Ján Káčerík. Uvedené rozhodnutie sa však realizovalo až od 1.3.1951.Dňa 27.9.1951 bola stredná škola spojená s Národnou školou do školy nového typu s názvom Jednotná škola. Zlúčenie trvalo len do 24.1.1952, kedy boli obe školy opäť rozdelené a vznikla Národná škola s 3 triedami a stredná škola so 4 triedami. Od 1.11.1952 bola trieda z domu na "Sokolíkovom" preložená do požiarneho domu. Dňom 15.2.1952 začala poprvýkrát existovať školská jedáleň. Dňa 24.4.1953 boli stredná škola a Národná škola zlúčené pod názvom Osemročná stredná škola a mala 7 tried. V ročníkoch 1.-5. 3 triedy, 6.-8. 4 triedy s dvoma paralelnými triedami v 6 ročníku. Do školy chodili žiaci zo Svinnej, Veľkej Hradnej, a Horňan. Riaditeľom nového typu školy bol Ján Káčerík. V školskom roku 1955/56 sa počet tried zvýšil na 8 a bola stanovená funkcia zástupcu riaditeľa, ktorou bol poverený Ladislav Števko. Dňa 29.5.1960 sa uskutočnil slávnostný výkop výstavby novej 13-triednej školskej budovy. Výstavba sa začala 1.6.1960 a bola ukončená za neuveriteľných 13 mesiacov v roku 1961 a 15.7.1961 odovzdaná do prevádzky. Od začiatku školského roka 1961/62 sa začalo vyučovať v novej budove. V školskom roku 1967/68 sa počet tried zvýšil na 15. V roku 1969 sa poprvýkrát otvorila Družina mládeže pod vedením vychovávateľky Márie Smolkovej. V   školskom roku 1962/63 nastúpil do funkcie riaditeľa František Ďurčo a vymenil tak J. Káčeríka. V školskom roku 1965/66 sa začali vyučovať aj nepovinné predmety, a to nemecký jazyk, praktiká z biológie, fyziky, chémie, zborový spev, športové hrya výtvarná výchova. V roku 1978, presne 13.11.1978 nastúpil do funkcie riaditeľa ZŠ Richard Kurinec. Postupne sa vo funkcii riaditeľa školy vystriedali okrem spomenutých v  rokoch 1987 - 1991 Mgr. Zuzana Hricková, 1. 9. 1991 - 1998 Mgr. Eva Cimprichová, od júla 1998 bol vo funkcii riaditeľa Mgr. Bernard Halas, od 2002-2004 Mgr. Daša Panušková, od 2004-2009 Mgr. Mária Kollárová.

    Riaditeľkou školy  od júla 2009 sa stala PaedDr. Ingrid Ondrušková . Ešte v roku 2009 vzniká webové sídlo školy. V školskom roku 2010-2011 prebehla rekonštrukcia školy - oprava fasády a výmena okien. V tomto období boli obnovené kontakty s partnerskou školou v Jablúnke (ČR) a nastavený program pravidelného stretávania sa nielen žiakov, ale i učiteľov. V októbri 2011 škola oslávila svoje 50. výročie. Pri tejto príležitosti bola na podnet riaditeľky školy pred budovou školy osadená socha bociana, symbol živej školy.V roku 2013 boli rekonštruované sociálne zariadenia. Vďaka riaditeľke školy bol schválený projekt vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, v rámci ktorého škola získala novú počítačovú učebňu vybavenú notebookmi, dataprojektorom  a wifi-pripojením. V roku 2014 v škole vďaka neutíchajúcej snahe a vzniká keramická dielňa, na zriadenie ktorej prispelo množstvo oslovených sponzorov nielen z radov rodičov, podnikateľov z blízkeho okolia, ale aj z Bratislavy. V roku 2016 prebehla rekonštrukcia zborovne a kancelárií, rekonštrukcia  školskej jedálne s výmenou okien a jedálenského nábytku. V roku 1916 tiež prebehla rekonštrukcia bývalého skladu uhlia na nové školské dielne. V roku 2017 bola dokončená obnova fasády budovy školskej jedálne. Ešte počas jej pôsobenia bol ministarstvom školstva schválený europrojekt na podporu vzdelávania  integrovaných žiakov s cieľom získania asistentov učiteľa a špeciálneho pedagóga. Prívlastok "živá" vzišiel z jej myšlienky: "V živote nie je všetko iba čierne a biele. Rôznorodosť vecí javov a ľudí je to, čo celý život objavujeme a učíme sa. A tento proces nemá koniec. Preto ani my nikdy nekončíme."

Od januára do júna 2018 bola riadením školy poverená Mgr. Božena Chudíková, ktorá vo vedení školy pôsobila 17 rokov.

Škola má 40 zamestnancov, z toho 28 pedagogických. Ustálený kvalifikovaný pedagogický kolektív pripravuje pre žiakov množstvo aktivít pre oživenie učenia.

V popoludňajších hodinách ponúka pestrú paletu mimoškolskej a krúžkovej činnosti pre rôzne vekové skupiny. V spolupráci s miestnymi organizáciami uskutočňuje rad podujatí pre žiakov i verejnosť.

 
Športová hala obce Svinná v správe školy je záujemcom k dispozícii denne 6 - 22 hodiny. Prenájom si môžte objednať v pracovných dňoch od 8 - 16 na tel. čísle 0911 579 555